Tietosuojakäytäntö

Olemme erittäin tyytyväisiä kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeää NATURABIOMAT GmbH:n hoidossa. NATURABIOMAT GmbH:n internetsivujen käyttö on mahdollista ilman merkkejä henkilötiedoista. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää yrityksemme erityispalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen eikä tällaiselle käsittelylle ole oikeusperustaa, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen käsittely, kuten rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, suoritetaan aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja NATURABIOMAT GmbH:han sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämienmme, käyttämiemme ja käsittelemiensä henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan heidän oikeuksistaan tällä tietosuojailmoituksella.

Rekisterinpitäjänä NATURABIOMAT GmbH on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman kattavan suojan. Internet-pohjaisissa tiedonsiirtoissa voi kuitenkin yleensä olla tietoturva-aukkoja, joten absoluuttista suojausta ei voida taata. Tästä syystä rekisteröity voi vapaasti siirtää henkilötietoja meille vaihtoehtoisin keinoin, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

NATURABIOMAT GmbH:n tietosuojailmoitus perustuu termeihin, joita eu:n lainsäätäjä on käyttänyt yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymisessä. Tietosuojakäytäntömme tulee olla helppo lukea ja ymmärtää sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää etukäteen käytetyt termit.

Tässä tietosuojakäytännössä käytämme muun muassa seuraavia termejä:

 1. Henkilötietoja
  Henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ,jäljempänä 'rekisteröity', liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti yhdessä tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman erityispiirteen perusteella, jotka ilmentävät kyseisen luonnollisen henkilön fyysistä, fysiologista, geneettistä, psykologista, taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista identiteettiä.

 2. Henkilöt, joita asia koskee
  Rekisteröidyllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

 3. Käsittely
  Käsittely on mikä tahansa toiminto tai toimenpidesarja, joka suoritetaan henkilötietojen keräämiseen, keräämiseen, järjestämiseen, tilaamiseen, muokkaamiseen, muokkaamiseen tai muuttamiseen, lukemiseen, kyselyihin, käyttöön, luovuttamiseen, välittämiseen, levittämiseen tai muuhun säännöstelyyn, vertailuun tai linkittämiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai tuhoamiseen liittyvien automaattisten menettelyjen avulla tai ilman niitä.

 4. Käsittelyn rajoittaminen
  Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä.

 5. Profilointi
  Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu tällaisten henkilötietojen käytöstä luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi, erityisesti työn suorituskykyyn, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, etuihin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, olinpaikkaan tai siirtoon liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

 6. Pseudonymisointi
  Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää luovuttaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että nämä lisätiedot säilytetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei luovuteta tunnistetulle tai tunnistettavalle luonnolliselle henkilölle.

 7. Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö
  Käsittelystä vastaava henkilö tai rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, elin tai muu elin, joka päättää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista. Jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot määräytyvät unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä voi tai voi säätää nimeämistä koskevista erityisperusteista unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

 8. Käsittelijä
  Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, elin tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

 9. Vastaanottaja
  Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, elin tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tietyn tutkintatehtävän nojalla, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

 10. Kolmas osapuoli
  Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, elin tai muu elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömässä vastuulla.

 11. Suostumus
  Suostumus on mikä tahansa rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama aiesopimus tietoon perustuvalla ja yksiselitteisellä tavalla ilmoituksen tai muun yksiselitteisen myöntävän toimen muodossa, jossa rekisteröity ilmoittaa hyväksyvänsä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), Euroopan unionin jäsenvaltioissa voimassa olevien muiden tietosuojalakien ja muiden tietosuojasäännösten soveltamiseksi vastuussa oleva henkilö on:

NATURABIOMAT GmbH
Oberer Feldweg 64
6130 Schwaz
Austria
Puhelin: +43 5242 74 100
Sähköposti: office@naturabiomat.at
Verkkosivusto: www.naturabiomat.com

3. Evästeet

NATURABIOMAT GmbH:n verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään internetselaimen kautta.

Monet sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monissa evästeissä on niin sanottu evästetunnus. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla verkkosivustot ja palvelimet voidaan määrittää sille Internet-selaimelle, johon eväste on tallennettu. Näin sivustot ja palvelimet vieraili erottaa yksittäisen selaimen rekisteröidyn muista internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Erityinen Internet-selain voidaan tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisellä evästetunnuksella.

Evästeiden avulla NATURABIOMAT GmbH voi tarjota tämän sivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetusta.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän tarkoittamalla tavalla. Evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät, kuten edellä mainittiin. Tämän tunnustuksen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivustoa. Esimerkiksi evästettä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei tarvitse syöttää tietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste valtaavat sen. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa tuotteet, jotka asiakas on sijoittanut virtuaaliseen ostoskoriin evästeen avulla.

Rekisteröity voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollemme milloin tahansa käyttämällä vastaavaa internetselaimen asetusta ja siten vastustaa pysyvästi evästeiden asettamista. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmien kautta. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa selaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä internetselaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole täysin käyttökelpoisia.

4. Yleisten tietojen kerääminen

NATURABIOMAT GmbH:n verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja, jotka rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä pyytää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Käytetyt selaintyypit ja versiot (1) voidaan tallentaa, (2) käyttöjärjestelmä, jota käyttää pääsyjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saapuu verkkosivustollemme (ns. viittaavia), (4) osa-sivustot, joita käytetään kautta pääsyjärjestelmän sivuillamme, (5) päivämäärä ja kellonaika pääsy verkkosivuilla, (6) Internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) internet-palveluntarjoajan pääsyjärjestelmän ja muita tietoja (8) muita tietoja (8) muita tietoja , joiden tarkoituksena on estää tietotekniikkajärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset.

Näitä yleisiä tietoja käyttäessään NATURABIOMAT GmbH ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Sen sijaan näitä tietoja tarvitaan (1) oikein toimittamaan verkkosivustomme sisältöä, (2) optimoimaan verkkosivustomme sisältöä ja mainontaa, (3) tietotekniikkajärjestelmiemme ja verkkosivustomme teknologian pitkän aikavälin toiminnan varmistamiseksi ja (4) lainvalvontaviranomaisten tietojen antamiseksi lainvalvontaviranomaisille kyberhyökkäyksen yhteydessä. NATURABIOMAT GmbH arvioi tämän nimettömänä kerättyjä tietoja tilastollisesti ja sen jälkeen tavoitteenaan lisätä tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta varmistetaan käsittelymme henkilötietojen optimaalinen suoja. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilötiedoista.

5. Verkkosivulle rekisteröityminen

Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivulle käyttämällä henkilötietoja. Henkilötiedot, joilla asiakas rekisteröityy verkkosivuille, välitetään rekisterinpitäjälle. Henkilötiedot, jotka asiakas syöttää, kerätään ja tallennetaan rekisterinpitäjän toimesta. Nämä tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän omaan käyttöön. Rekisterinpitäjä voi pyytää asiakastietojen siirtoa yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle (esimerkiksi kuljetuspalvelulle), joka käsittelee henkilötiedot sisäisesti ja rekisterinpitäjän asettamin ehdoin.

Rekisteröitymällä verkkosivulle, IP-osoite, aika sekä päivämäärä tallennetaan. Tämän tiedon tallentaminen on välttämätöntä estääksemme palvelun väärinkäytön sekä mahdollistaa mahdollisen väärinkäytön tutkimisen. Tiedon tallentaminen on rekisterinpitäjälle välttämätöntä turvallisuussyistä. Tietoa ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä laillisista syistä.

Rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamista rekisteröitävälle. Rekisteröityjän on mahdollista vaihtaa tallennettuja henkilötietoja missä tahansa vaiheessa, tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän järjestelmistä.

Rekisterinpitäjän on toimitettava kerätyt henkilötiedot yhden kuukauden kuluttua pyynnöstä. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, on määräpäivä kolme kuukautta alkuperäisestä pyynnöstä. Lisäksi rekisterinpitäjän on korjattava tai poistettava kerätyt henkilötiedot, mikäli rekisteröity näin haluaa, ellei tietojen säilyttämiseen ole laillista perustetta.

6. Uutiskirjeemme tilaus

NATURABIOMAT GmbH:n verkkosivuilla käyttäjille annetaan mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Tähän tarkoitukseen käytetyn syöttörajoitteen mukaan määritetään, mitkä henkilötiedot välitetään rekisterinpitäjälle uutiskirjettä tilattaessa.

NATURABIOMAT GmbH tiedottaa asiakkailleen ja liikekumppaneilleen säännöllisesti yrityksen tarjouksista uutiskirjeen avulla. Rekisteröity voi vastaanottaa yrityksemme uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity rekisteröi uutiskirjeen lähettämistä. Oikeudellisista syistä vahvistussähköposti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröity syöttää ensimmäistä kertaa uutiskirjeen lähettämiseen käyttäen kaksinkertaista suostumusmenettelyä. Tätä vahvistussähköpostia käytetään varmistamaan, että sähköpostiosoitteen omistaja on rekisteröitynä antanut luvan uutiskirjeen vastaanottamiseen.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeeseen, tallennamme myös rekisteröidyn käyttämän tietokonejärjestelmän IP-osoitteen Internet-palveluntarjoajan rekisteröinnin yhteydessä sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö myöhemmin ja siten rekisterinpitäjän oikeussuojaa.

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voitaisiin ilmoittaa sähköpostitse, jos se on tarpeen uutiskirjepalvelun toiminnan tai siihen liittyvän rekisteröinnin kannalta, kuten voi olla, jos uutiskirjetarjoukseen tehdään muutoksia tai teknisissä olosuhteissa muutoksia. Uutiskirjepalvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeemme tilauksen milloin tahansa. Suostumus rekisteröityä lähettämään henkilötietoja voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamista varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki. Lisäksi on mahdollista peruuttaa uutiskirjeen lähettäminen milloin tahansa suoraan rekisterinpitäjän verkkosivustolla tai ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle muulla tavoin.

7. Uutiskirjeen seuranta

NATURABIOMAT GmbH:n uutiskirjeet sisältävät niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on html-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin upotettu pikkukuva, joka mahdollistaa lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin. Näin voidaan tehdä tilastollinen arviointi verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. NATURABIOMAT GmbH havaitsee upotetun seurantapikselin avulla, onko rekisteröity avannut sähköpostiviestin ja mihin sähköpostiviestiin liittyviä linkkejä rekisteröity on käyttänyt.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja arvioi uutiskirjeiden seurantapikseleiden kautta kerätyt henkilötiedot uutiskirjeen sisällön optimoimiseksi ja tulevien uutiskirjeiden sisällön mukauttamiseksi paremmin rekisteröidyn etujen mukaisesti. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asianomaisilla henkilöillä on milloin tahansa oikeus peruuttaa erillinen suostumusilmoitus, joka on tehty kaksinkertaisen opt-in-menettelyn kautta. Peruutuksen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilötiedot. NATURABIOMAT GmbH tulkitsee automaattisesti uutiskirjeen vastaanottamisen peruuttamisen peruutuksena.

8. Mahdollisuus ottaa yhteyttä verkkosivuston kautta

Lakisääteisten määräysten vuoksi NATURABIOMAT GmbH:n verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenpidon yritykseemme sekä suoran yhteydenpidon kanssamme, joka sisältää myös niin kutsutun sähköpostiviestin (sähköpostiosoitteen) yleisen osoitteen. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Rekisteröidyn rekisterinpitäjälle vapaaehtoisesti toimittamat henkilötiedot on säilytettävä rekisteröityjen käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Sivuston blogin kommentointi

Rekisterinpitäjä saa käsitellä ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin ajaksi, joka on tarpeen säilytystarkoituksen saavuttamiseksi, tai jos unionin lainsäätäjä tai muu lainsäätäjä on säätänyt siitä rekisterinpitäjän laeissa tai asetuksissa.

Jos säilytystarkoituksesta luovutaan tai unionin lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän asettama säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti ja lakisääteisten säännösten mukaisesti.

10. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjä saa käsitellä ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin ajaksi, joka on tarpeen säilytystarkoituksen saavuttamiseksi, tai jos unionin lainsäätäjä tai muu lainsäätäjä on säätänyt siitä rekisterinpitäjän laeissa tai asetuksissa.
Jos säilytystarkoituksesta luovutaan tai unionin lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän asettama säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti ja lakisääteisten säännösten mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus vahvistukseen

Jokaisella rekisteröidyllä on eu:n lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää todistamaan, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa vahvistaa tämän vahvistuksen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • Oikeus tiedonsaamiseen

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oltava unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa maksutta tietoja häntä koskevista henkilötiedoista ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi eu:n lainsäätäjä on antanut rekisteröidylle tietoja seuraavista tiedoista:

  • käsittelytarkoitukset
  • henkilötietojen luokat, joita käsitellään
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai joita luovutetaan edelleen, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevien vastaanottajien osalta
  • mahdollisuuksien mukaan suunniteltu kesto, jonka ajan henkilötietoja säilytetään, tai jos tämä ei ole mahdollista, perusteet kyseisen keston määrittämiseksi
  • oikeus henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai rekisterinpitäjän suorittaman käsittelyn rajoittamiseen tai oikeuteen vastustaa tällaista käsittelyä
  • muutoksenhakuoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselta
  • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
  • automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan mukaisesti, ja ainakin tällaisissa tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisen logiikan sekä käsittelyn laajuudesta ja suunnitellusta vaikutuksesta rekisteröityyn

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tutustua siihen, onko henkilötiedot siirretty kolmanteen maahan vai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja siirron yhteydessä annetuista asianmukaisista takeista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • Oikeus oikaisuihin

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oltava unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä oikaisua. Lisäksi rekisteröidyllä on käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täyttämistä, myös täydentävällä ilmoituksella.

Jos rekisteröity haluaa pyytää itseään tästä oikaisuoikeudesta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oltava unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot viipymättä edellyttäen, että jokin seuraavista syistä on tosi ja että käsittely ei ole tarpeen:

  • Henkilötietoja on kerätty tai käsitelty muulla tavalla, jota varten niitä ei enää tarvita.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole perusteltua etuoikeutta, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
  • Henkilötietoja käsiteltiin laittomasti.
  • Henkilötietojen poistaminen on tarpeen unionin oikeuden tai rekisterinpitäjän kohteena olevien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.
  • Henkilötiedot kerättiin tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjotuista tietoyhteiskunnan palveluista.

Jos jokin edellä mainituista syistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää NATURABIOMAT GmbH:n tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. NATURABIOMAT GmbH:n työntekijä huolehtii poistopyynnön noudattamisesta välittömästi.

Jos NATURABIOMAT GmbH on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme on velvollinen poistamaan henkilötiedot tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, NATURABIOMAT GmbH toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä olevat teknologia- ja täytäntöönpanokustannukset, ilmoittaakseen muille rekisterinpitäjälle, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja. , että rekisteröity on pyytänyt näiltä muilta rekisterinpitäjiltä kaikkien tällaisten henkilötietojen linkkien poistamista tai tällaisten henkilötietojen kopioita tai jäljennöksiä, paitsi jos käsittely on tarpeen. NATURABIOMAT GmbH:n työntekijä järjestää tarvittavat toimenpiteet yksittäisissä tapauksissa.

 • Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oltava unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden joksikin aikaa, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.
  • Käsittely on laitonta, rekisteröity kieltäytyy poistamasta henkilötietoja ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity tarvitsee sitä esittääkseen, esittääkseen tai puolustaakseen oikeudellisia vaatimuksia.
  • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä vielä ole selvää, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt rekisteröityjä suuremmat.
  • Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää NATURABIOMAT GmbH:n tallentamien henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. NATURABIOMAT GmbH:n työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oltava unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity rekisterinpitäjän on antanut jäsennellyssä, yhteisessä ja koneellisen luettavassa muodossa. Sillä on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja käsittely suoritetaan automatisoiduilla menettelyillä. edellyttäen, että käsittely ei ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle uskotun julkisen vallan käyttämiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeus saada, että henkilötiedot siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Tietojen siirrettävyyttä koskevan oikeuden vahvistamiseksi rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä NATURABIOMAT GmbH:n työntekijään.

 • Oikeus vastustaa

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on oikeus, jonka unionin lainsäätäjä myöntää vastustaa milloin tahansa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella hänen erityistilanteensa vuoksi. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

NATURABIOMAT GmbH ei enää käsittele henkilötietoja vastalauseen yhteydessä, ellemme voi osoittaa käsittelyn pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka ylittävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely llä pyritään vahvistamaan, käyttämään tai puolustamaan oikeudellisia vaatimuksia.

Jos NATURABIOMAT GmbH käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa NATURABIOMAT GmbH:n suorittamaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, NATURABIOMAT GmbH ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti hänen erityistilanteensa vuoksi, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Vastustaakseen rekisteröity voi ottaa suoraan yhteyttä naturabiomat-verkoston työntekijään tai muuhun työntekijään. Rekisteröidyllä on myös 2002/58/EY huolimatta 2002/58/EY säädetään oikeus vastustaa tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä teknisiä eritelmiä käyttävillä automaattisilla menettelyillä.

 • Automatisoidut päätökset tapauskohtaisesti, mukaan lukien profilointi

Jokaisella, jota henkilötietojen käsittely koskee, on unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus olla sellaisen päätöksen tekeminen, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, profilointi mukaan luettuna, jolla on oikeusvaikutus häneen tai joka muutoin vaikuttaa siihen merkittävästi, edellyttäen, että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi. tai (2) sallitaan rekisterinpitäjän unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja että lainsäädäntö sisältää asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai 3) se tapahtuu rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, NATURABIOMAT GmbH:n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän henkilön väliintulo. , esittämällä oman näkemyksensä ja riitauttaakseen päätöksen.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automaattisiin päätöksiin liittyviä oikeuksia, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • Oikeus peruuttaa tietosuojasuostumus

Henkilöllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

12. Sovellusten ja hakuprosessin tietosuoja

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakuprosessin käsittelyä varten. Käsittely voidaan tehdä myös sähköisesti. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa asiaankuuluvat hakemusasiakirjat sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivuston verkkolomakkeella, rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei ole tehnyt työsopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua peruuttamispäätöksen tiedoksiantamisesta edellyttäen, että rekisterinpitäjän muita oikeutettuja etuja ei ole suljettu pois. Muita oikeutettuja etuja tässä mielessä ovat esimerkiksi velvollisuus esittää todisteita yleisen yhdenvertaisen kohtelun lain (AGG) mukaisissa menettelyissä.

13. Tietosuojakäytäntö koskien Facebookia

Rekisterinpitäjä on julkaissut tällä sivustolla yhtiön osia Facebook Integroitu. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on Internet-käyttöinen sosiaalinen kohtaamispaikka, verkkoyhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalitilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai antaa Internet-yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisia tai liiketoimintaan liittyviä tietoja. Facebook antaa sosiaalisen verkoston käyttäjille muun muassa mahdollisuuden luoda yksityisiä profiileja, ladata valokuvia ja verkostoa ystäväpyyntöjen kautta.

Yhtiön toimiva yhtiö Facebook on Facebook , Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on, jos rekisteröidy asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jokaisen tämän verkkosivuston yksittäisen sivun kutsun, jota ylläpitää rekisterinpitäjä ja jolla Facebook komponentti ( Facebook laajennus), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain on automaattisesti Facebook komponenttia, joka edustaa vastaavaa Facebook osa Facebook Lataa. Yleiskuva kaikista Facebook laajennukset voidaan https://developers. facebook .com/docs/plugins/?locale=de_DE. Osana tätä teknistä menettelyä Facebook Tieto siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröidy vierailee.

Jos rekisteröidyllä on samanaikaisesti Facebook on kirjautuneena sisään, havaitsee Facebook rekisteröidyn jokaisen verkkosivustomme kutsun ja koko sen oleskelun ajan verkkosivustollamme, millä verkkosivustomme tietyllä alasivulla rekisteröidyt vierailevat. Nämä tiedot ovat Facebook komponentti kerätään ja Facebook vastaavat Facebook rekisteröidyn tilille. Jos rekisteröidyllä on jokin verkkosivustomme integroiduista tiedoista, Facebook -painikkeita, kuten Tykkää-painiketta, tai jos rekisteröidy lähettää kommentin, kartoittaa Facebook nämä tiedot henkilökohtaisille Facebook rekisteröidyn käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Facebook vastaanottaa Facebook tietoa siitä, että rekisteröidy on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröidyn on verkkosivustollemme pääsyn aikana Facebook on kirjautuneena sisään; sen on toteutettava riippumatta siitä, onko rekisteröidyn Facebook komponenttia tai ei. Jos tällaisten tietojen toimittaminen Facebook rekisteröidyn haluama, rekisteröidy voi estää tiedonsiirron tiedostamalla itsensä Facebook Tili.

Nniiden Facebook julkaistu tietopolitiikka, joka julkaistaan https://de-de. facebook .com/about/privacy/antaa tietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä Facebook . Siinä selitetään myös rekrytointivaihtoehdot Facebook rekisteröidyn yksityisyyden suojaa. Lisäksi saatavilla on erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat tietojen siirtämisen Facebook Tukahduttaa. Rekisteröidyt voivat käyttää tällaisia sovelluksia siirtääkseen tietoja Facebook Tukahduttaa.

14. Google Analyticsin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö (anonymisointitoiminnolla)

Ohjain on integroinut komponentin Google Analytics (anonymisointitoiminto) tällä sivustolla. Google Analytics on verkkoanalytiikkapalvelu. Web-analyysi on kerätä, kerätä ja arvioida tietoja käyttäytymistä kävijöiden verkkosivuilla. Web-analyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, mistä verkkosivustosta rekisteröity tuli verkkosivustolle (ns. viittaajia), mistä verkkosivuston alisivuista on käytetty tai kuinka usein ja kuinka kauan alisivua tarkasteltiin. Web-analyysi käytetään pääasiassa optimoimalla verkkosivuilla ja kustannus-hyötyanalyysi Internet-mainontaa.

Google Analytics -komponentin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Ohjain käyttää google analyticsin kautta web-analyysiin lisätä "_gat._anonymizeIp". Tämän lisäyksen avulla Google katkaisee rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen ja anonymisoituu, kun pääsy verkkosivustoillemme tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijöiden kulkua. Google käyttää saatuja tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arviointiin, meille verkkosivustojen toimintaa näyttävien verkkoraporttien laatimiseen ja muiden verkkosivustomme käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmälle. Mitä evästeet ovat jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Aina kun jokin tämän sivuston yksittäisistä sivuista on käytettävissä, jota ylläpitää rekisterinpitäjä ja johon Google Analytics -komponentti on integroitu, rekisteröityjen tietotekniikkajärjestelmän internetselainta pyytää automaattisesti vastaava Google Analytics -komponentti siirtämään tietoja Googlelle verkkoanalyysia varten. Osana tätä teknistä menettelyä Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, joka muun muassa palvelee Googlea vierailijoiden ja napsautusten alkuperän seuraamiseksi ja sen jälkeen valiokuntalausuntojen mahdollistamiseksi.

Evästettä käytetään henkilökohtaisten tietojen, kuten käyttöajan, käyttöpaikan ja rekisteröidyn vierailemistiheyden tallentamiseen verkkosivustollamme. Joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollemme, kuten edellä on jo esitetty, milloin tahansa käyttämällä vastaavaa internetselaimen asetusta ja siten vastustaa pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käyttämäsi internetselaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmien kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien tietojen keräämistä, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta ja estää tällaiset tiedot. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkin alle. Tämä selainlisätiedosto ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin kautta, että Google Analyticsiin ei saa lähettää tietoja verkkosivustovierailuista. Google pitää selaimen lisäosan asennusta ristiriitana. Jos rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen, jotta Google Analytics voidaan poistaa käytöstä. Jos rekisteröity tai muu henkilö, joka on vastuussa hänen voimastaan, poistaa selaimen lisäosan asennuksen tai poistaa sen käytöstä, selaimen lisäosa voidaan asentaa uudelleen tai aktivoida se uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojakäytäntö ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics on selitetty tarkemmin tämän linkin https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. Google-uudelleenmarkkinoinnin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjaimella on google-uudelleenmarkkinoinnin integroidut palvelut tällä sivustolla. Google Remarketing on Google AdWordsin ominaisuus, jonka avulla yritys voi näyttää mainoksia internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin olleet yrityksen verkkosivustolla. Google Remarketingin integrointi mahdollistaa näin ollen yrityksen luoda käyttäjäkohtaista mainontaa ja siten näyttää kiinnostuksen kohteisiin liittyviä mainoksia Internetin käyttäjälle.

Google Remarketingin palveluiden operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Google Remarketingin tarkoituksena on näyttää kiinnostuksen kohteisiin liittyvää mainontaa. Google Remarketingin avulla voimme näyttää mainoksia Google-mainosverkoston kautta tai näyttää niitä muilla verkkosivustoilla, jotka on räätälöity Internetin käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Google Remarketing asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi tunnistaa verkkosivustomme kävijän, jos hän myöhemmin käyttää verkkosivustoja, jotka ovat myös Googlen mainosverkoston jäseniä. Jokaisen kutsun verkkosivuilla, johon Google Remarketing -palvelu on integroitu, rekisteröidyn internetselain tunnistaa automaattisesti Googlen. Osana tätä teknistä menettelyä Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten IP-osoitteen tai käyttäjän selauskäyttäytymisen, jota Google käyttää muun muassa kiinnostuksen kohteisiin liittyvän mainonnan näyttämiseen.

Evästettä käytetään henkilökohtaisten tietojen, kuten rekisteröidyn vierailemien verkkosivustojen, tallentamiseen. Joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollemme, kuten edellä on jo esitetty, milloin tahansa käyttämällä vastaavaa internetselaimen asetusta ja siten vastustaa pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käyttämäsi internetselaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmien kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on kutsuttava www.google.de/settings/ads linkistä ja tehtävä haluamasi asetukset jokaisesta käyttämästään Internet-selaimesta.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojakäytäntö ovat osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Google AdWordsin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjain on integroinut Google AdWordsin tällä sivustolla. Google AdWords on Internet-mainospalvelu, jonka avulla mainostajat voivat näyttää mainoksia sekä Googlen hakukoneen tuloksissa että Googlen mainosverkostossa. Google AdWordsin avulla mainostaja voi ennalta määrittää tietyt avainsanat, jotka näyttävät mainoksen Googlen hakukoneen tuloksissa vain silloin, kun käyttäjä käyttää hakukonetta avainsanaan osuvan hakutuloksen hakemiseen. Google-mainosverkostossa mainoksia jaetaan aihekohtaisesti tärkeillä verkkosivustoilla käyttämällä automaattista algoritmia ja aiemmin määritettyjen avainsanojen mukaisesti.

Google AdWordsin palveluiden operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Google AdWordsin tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoamme näyttämällä kiinnostuksen kohteisiin liittyvää mainontaa kolmansien osapuolten yritysten verkkosivustoilla ja Google-hakukoneen tuloksissa ja näyttämällä kolmannen osapuolen mainontaa verkkosivustollamme.

Jos rekisteröity saapuu verkkosivustollemme Google-mainoksen kautta, Google tallentaa niin sanotun konversioevästeet rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat jo selitetty edellä. Konversioeväste vanhenee 30 päivän kuluttua, eikä sitä käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen. Jos eväste ei ole vielä vanhentunut, konversioevästettä käytetään seuraamaan, onko sivustollamme käytetty tiettyjä alisivuja, kuten verkkokauppajärjestelmän ostoskoriisiä. Konversioevästeet avulla sekä me että Google voimme ymmärtää, onko rekisteröity, joka on tullut verkkosivustollemme AdWords-mainoksen tuottaman tulon kautta eli suorittanut tai peruuttanut tavaroiden oston.

Google käyttää konversioevästeiden avulla kerättyjä tietoja verkkosivustomme käyntitilastojen laatimiseen. Käytämme näitä vierailutilastoja määrittääksemme adwords-mainosten kautta meille opetettuja käyttäjiä, määrittääksemme kunkin AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen ja optimoidaksemme AdWords-mainoksemme tulevaisuutta varten. Yrityksemme tai muut Google AdWords -mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, jotka voisivat tunnistaa rekisteröidyn.

Konversioevästettä käytetään henkilökohtaisten tietojen, kuten rekisteröidyn vierailemien verkkosivustojen, tallentamiseen. Joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollemme, kuten edellä on jo esitetty, milloin tahansa käyttämällä vastaavaa internetselaimen asetusta ja siten vastustaa pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käyttämäsi internetselaimen asetus estäisi Myös Googlea asettamasta muuntamisevästeitä rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmien kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on kutsuttava www.google.de/settings/ads linkistä ja tehtävä haluamasi asetukset jokaisesta käyttämästään Internet-selaimesta.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojakäytäntö ovat osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Instagramin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjaimella on instagram-palvelun integroidut komponentit tällä sivustolla. Instagram on palvelu, joka voidaan luokitella audiovisuaaliseksi alustaksi ja jonka avulla käyttäjät voivat jakaa valokuvia ja videoita sekä jakaa tällaisia tietoja muissa sosiaalisissa verkostoissa.

Instagramin palveluiden toimintayritys on Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Jokaisen puhelun yksi yksittäisten sivujen tämän sivuston, jota ylläpitää ohjain ja johon Instagram komponentti (Insta-painike) on integroitu, internet-selain tietotekniikan järjestelmän rekisteröidyn automaattisesti pyytää vastaava Instagram komponentti ladata edustus vastaavan komponentin Instagram. Osana tätä teknistä menettelyä Instagram saa tietää, millä verkkosivustomme osasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on kirjautuneena Instagramiin samanaikaisesti, Instagram tunnistaa jokaisen verkkosivustomme kutsun rekisteröidyn toimesta ja koko verkkosivustomme oleskelun ajan, mikä koskee rekisteröityjen vierailuja. Instagram-komponentti kerää nämä tiedot ja määrittää rekisteröidyn instagram-tilille Instagramin kautta. Jos rekisteröity aktivoi jonkin verkkosivustollemme integroidun Instagram-painikkeen, sen mukana siirretyt tiedot ja tiedot määritetään rekisteröidyn henkilökohtaiselle Instagram-käyttäjätilille ja Instagram tallentaa ja käsittelee niitä.

Instagram vastaanottaa Instagram-komponentin kautta tietoja, jotka rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautuneena Instagramiin verkkosivustoamme käymisen yhteydessä; Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Instagram-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen lähettämistä Instagramiin, rekisteröity voi estää siirron kirjautumalla ulos Instagram-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

Lisätietoja ja Instagramin tietosuojakäytäntö ovat https://help.instagram.com/155833707900388 ja https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. LinkedInin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjällä on linkedin corporationin integroidut komponentit tällä sivustolla. LinkedIn on Internet-pohjainen sosiaalinen verkosto, jonka avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden olemassa oleviin työyhteyshenkilöihin ja luoda uusia työyhteyshenkilöitä. Yli 400 miljoonaa rekisteröityä käyttää LinkedIniä yli 200 maassa. Tämä tekee LinkedInistä suurimman alustan liikekontakteille ja yhden suosituimmista verkkosivustoista maailmassa.

LinkedIn toimii LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Tietosuojakäytäntö kysymykset, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti vastaa tietosuoja-asioista Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Joka kerta, kun käytämme verkkosivustoamme, joka on varustettu LinkedIn-komponentilla, tämä komponentti saa rekisteröidyn käyttämän selaimen lataamaan vastaavan esityksen LinkedInin osasta. Lisätietoja LinkedIn-laajennuksista on ohjeaiheessa https://developer.linkedin.com/plugins. Osana tätä teknistä prosessia LinkedInille ilmoitetaan, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on kirjautuneena LinkedIniin samanaikaisesti, LinkedIn tunnistaa jokaisen verkkosivustomme kutsun rekisteröidyn toimesta ja koko verkkosivustomme oleskelun ajan, mikä verkkosivustomme tietty alasivu vierailee. LinkedIn-komponentti kerää nämä tiedot ja luovuttaa ne rekisteröidyn vastaavalle LinkedIn-tilille LinkedInin kautta. Jos rekisteröity painaa verkkosivustollamme integroitua LinkedIn-painiketta, LinkedIn antaa nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle LinkedIn-käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

LinkedIn saa LinkedIn-komponentin kautta tietoja, joita rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautuneena LinkedIniin verkkosivustollemme käymisen yhteydessä; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity LinkedIn-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen siirtämistä LinkedInille, rekisteröity voi estää siirron kirjautumalla ulos LinkedIn-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

LinkedIn tarjoaa mahdollisuuden peruuttaa sähköpostiviestien, tekstiviestien ja kohdistettujen mainosten tilauksen sekä hallita mainosasetuksia https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn käyttää myös kumppaneita, kuten Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame, jotka voivat asettaa evästeitä. Tällaiset evästeet voidaan hylätä https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInin nykyinen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästekäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Twitterin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjain on integroitu komponentteja viserrys tällä sivustolla. Twitter on monikielinen julkisesti saatavilla microblogging palvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää ja jakaa ns tweets, eli lyhyitä viestejä rajoitettu 280 merkkiä. Nämä lyhyet viestit ovat kaikkien saatavilla, mukaan lukien ihmiset, jotka eivät ole rekisteröityneet Twitteriin. Tweets näkyvät myös ns seuraajia kunkin käyttäjän. Seuraajat ovat muita twitter-käyttäjiä, jotka seuraavat käyttäjän twiittejä. Twitter mahdollistaa myös laajan yleisön lähestyä kautta hashtags, linkkejä tai retweets.

Twitter toimii Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Kunkin call-up yksi yksittäisten sivujen tällä sivustolla, jota ylläpitää rekisterinpitäjä ja johon twitter komponentti (Twitter-painike) on integroitu, internet-selain tietotekniikan järjestelmän rekisteröidyn automaattisesti kehottaa vastaava twitter komponentti ladata edustus vastaavan kimittää osa viserrys osa hermona. Lisätietoja Twitter-painikkeista on saatavilla osoitteessa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Osana tätä teknistä menettelyä Twitter saa tietää, millä verkkosivustomme osasivulla rekisteröity vierailee. Twitter-komponentin integroinnin tarkoituksena on antaa käyttäjillemme mahdollisuus jakaa tämän verkkosivuston sisältö uudelleen, tehdä tästä sivustosta tunnettu digitaalisessa maailmassa ja lisätä kävijämääriämme.

Jos rekisteröity on kirjautuneena Twitteriin samanaikaisesti, Twitter tunnistaa jokaisen verkkosivustomme kutsun rekisteröidyn toimesta ja koko verkkosivustomme oleskelun ajan, mikä verkkosivustomme tietty alasivu rekisteröity vierailee. Twitter-komponentti kerää nämä tiedot ja twitter antaa ne rekisteröidyn twitter-tilille. Jos rekisteröity aktivoi yhden twitter-painikkeista, jotka on integroitu verkkosivustollemme, sen mukana toimitetut tiedot ja tiedot määritetään rekisteröidyn henkilökohtaiselle Twitter-käyttäjätilille ja twitter tallentaa ja käsittelee niitä.

Twitter saa twitter-komponentin kautta tietoja, joita rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautuneena Twitteriin verkkosivustollemme käymisen yhteydessä; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Twitter-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen lähettämistä Twitteriin, rekisteröity voi estää siirron kirjautumalla ulos twitter-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

Twitterin nykyinen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://twitter.com/privacy?lang=de.

20. Xingin käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjaimessa on xingin integroidut komponentit tällä sivustolla. Xing on Internet-pohjainen sosiaalinen verkosto, jonka avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden olemassa oleviin työyhteyshenkilöihin ja luoda uusia työyhteyshenkilöitä. Yksittäiset käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisen profiilin itsestään Xingissä. Yritykset voivat esimerkiksi luoda yritysprofiileja tai julkaista avoimia työpaikkoja Xingissä.

Xingin operatiivinen yritys on XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa.

Jokaisen kutsun yhden yksittäisen sivun tämän sivuston, jota ylläpitää rekisterinpitäjä ja johon Xing komponentti (Xing-Plug-In) on integroitu, Internet-selain tietotekniikan järjestelmän rekisteröidyn automaattisesti pyytää vastaava Xing komponentti ladata edustus vastaavan Xing osa Xing. Lisätietoja Xing-laajennuksista on ohjeaiheessa https://dev.xing.com/plugins. Osana tätä teknistä menettelyä Xingille ilmoitetaan, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on kirjautuneena Xingiin samanaikaisesti, Xing tunnistaa jokaisen verkkosivustomme kutsun rekisteröidyn toimesta ja koko verkkosivustomme oleskelun ajan, mikä verkkosivustomme tietty alasivu vierailee. Xing-komponentti kerää nämä tiedot ja luovuttaa ne rekisteröidyn asianomaiselle Xing-tilille. Jos rekisteröity painaa jotakin verkkosivustollemme integroitua Xing-painiketta, kuten "Jaa"-painiketta, Xing antaa nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Xing-käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Xing saa Xing-komponentin kautta tietoja, jotka rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautuneena Xingiin samanaikaisesti verkkosivustollemme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Xing-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen siirtämistä Xingille, rekisteröity voi estää siirron kirjautumalla ulos Xing-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

Xingin julkaisemissa tietosuojasäännöksissä, jotka ovat saatavilla https://www.xing.com/privacy, annetaan tietoja Xingin suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Lisäksi Xing on julkaissut https://www.xing.com/app/share?op=data_protection tietosuojailmoituksia XING-jakopainikkeesta.

21. YouTuben käyttöä ja käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Ohjaimella on integroituja komponentteja YouTubesta tällä sivustolla. YouTube on Internet-videoportaali, jonka avulla videojulkaisijat voivat asettaa videoleikkeitä ilmaiseksi ja muille käyttäjille katsella, tarkistaa ja kommentoida niitä ilmaiseksi. YouTube mahdollistaa kaikenlaisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi internetportaalissa on saatavilla täydellisiä elokuva- ja TV-ohjelmia sekä musiikkivideoita, trailereita tai käyttäjän tekemiä videoita.

YouTube toimii YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on tytäryhtiö Google Inc., 1600 Amfiteatteri Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Jokaisen kutsun yksi yksittäisten sivujen tämän sivuston, jota ylläpitää rekisterinpitäjä ja johon YouTube komponentti (YouTube-video) on integroitu, internet-selain tietotekniikan järjestelmän rekisteröidyn automaattisesti pyytää kunkin YouTube-komponentti ladata edustus vastaavan YouTube-komponentti YouTube. Lisätietoja YouTubesta on osoitteessa https://www.youtube.com/yt/about/de/. Osana tätä teknistä menettelyä YouTubelle ja Googlelle ilmoitetaan, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee.

Jos rekisteröity on kirjautuneena YouTubeen samanaikaisesti, YouTube tunnistaa, millä verkkosivustollamme rekisteröity vierailee, kutsumalla youTube-videon sisältävälle alisivulle. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja ne on määritetty rekisteröidyn youTube-tilille.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tietoja, joita rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautuneena YouTubeen verkkosivustoamme käymisen yhteydessä; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen siirtämistä YouTubeen ja Googleen, rekisteröity voi estää siirron kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

YouTuben julkaisemat tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, antavat tietoja YouTuben ja Googlen suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä.

22. Maksutapa: Tietosuojasäännökset Klarnan käytöstä maksujen käsittelijänä

Tällä verkkosivustolla rekisterinpitäjä on integroinut Klarna-komponentteja. Klarna on verkkomaksupalveluntarjoaja, joka mahdollistaa ostokset tilillä tai joustavan osamaksun. Klarna tarjoaa myös muita palveluita, kuten ostajan suojan ja henkilöllisyyden tai luottokelpoisuuden tarkastuksia.

Klarnan yhtiö on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi.

Mikäli rekisteröity valitsee tilausprosessin aikana verkkokaupassamme maksuvaihtoehdoksi "lasku" tai "osamaksuosto", rekisteröidyn tiedot välitetään automaattisesti Klarnalle. Valitsemalla jonkin näistä maksutavoista rekisteröity hyväksyy tämän laskun tai osamaksun käsittelyä tai henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkastuksia varten tarvittavien henkilötietojen välittämisen.

Klarnalle välitettäviä henkilötietoja ovat yleensä etunimi, sukunimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero sekä muut laskun tai osamaksun käsittelyyn tarvittavat tiedot. Ostosopimuksen käsittely edellyttää myös sellaisia ​​henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen. Erityisesti maksutietojen, kuten pankkitietojen, kortin numeron, voimassaolopäivän ja CVC-koodin, kumulatiivisen numeron, tuotenumeron, tavaroita ja palveluita koskevien tietojen, hintojen ja verojen, aiemman ostokäyttäytymisen tai muiden palveluntarjoajan tietojen vaihto. rekisteröidyn taloudellinen tilanne.

Tietojen siirron tarkoituksena on erityisesti henkilöllisyyden tarkistaminen, maksujen hallinnointi ja petostentorjunta. Rekisterinpitäjä toimittaa Klarnalle henkilötietoja erityisesti, jos oikeutettu etu on olemassa. Klarna välittää Klarnan ja rekisteröidyn välillä tietojenkäsittelyä varten vaihtamat henkilötiedot talouden toimijoille. Tämä lähetys on tarkoitettu henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkastamiseen.

Klarna luovuttaa henkilötietoja myös tytäryhtiöille (Klarna-konserni) ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai tilauksen tietojen käsittelemiseksi.

Klarna kerää ja käyttää tietoja rekisteröidyn aiemmasta maksukäyttäytymisestä sekä todennäköisyysarvoista hänen käyttäytymisensä tulevaisuudessa (ns. pisteytys) päättääkseen sopimussuhteen perusteluista, toteuttamisesta tai päättämisestä. Pisteytyslaskenta suoritetaan tieteellisesti tunnustettujen matemaattistilastollisten menetelmien perusteella.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa Klarnalta antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimukseen perustuvan) maksunkäsittelyn mukaisesti.

Klarnan ehdot voi lukea: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

23. Maksutapa: Tietosuojasäännökset PayPalin käytöstä maksujen käsittelijänä

Tällä verkkosivustolla rekisterinpitäjä on integroinut PayPalin komponentteja. PayPal on online-maksupalveluntarjoaja. Maksut käsitellään ns. PayPal-tilien kautta, jotka edustavat virtuaalisia yksityis- tai yritystilejä. PayPal pystyy myös käsittelemään virtuaalisia maksuja luottokorttien kautta, kun käyttäjällä ei ole PayPal-tiliä. PayPal-tiliä hallinnoidaan sähköpostiosoitteen kautta, minkä vuoksi perinteisiä tilinumeroita ei ole. PayPal mahdollistaa verkkomaksujen käynnistämisen kolmansille osapuolille tai maksujen vastaanottamisen. PayPal hyväksyy myös edunvalvojan toiminnot ja tarjoaa ostajan suojauspalveluita.

PayPalin Euroopassa toimiva yritys on PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Jos rekisteröity valitsee tilausprosessin aikana verkkokaupan maksuvaihtoehdoksi "PayPalin", siirrämme rekisteröidyn tiedot automaattisesti PayPalille. Valitsemalla tämän maksutavan rekisteröity hyväksyy maksun käsittelyyn tarvittavien henkilötietojen siirron.


PayPalille välitettävät henkilötiedot ovat yleensä etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muita maksun käsittelyyn tarvittavia tietoja. Ostosopimuksen käsittely edellyttää myös sellaisia ​​henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen.

Tietojen välittäminen on tarkoitettu maksujen käsittelyyn ja petosten torjuntaan. Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja PayPalille erityisesti, jos oikeutettu intressi tiedon siirtoon ilmenee. PayPalin ja rekisterinpitäjän välillä tietojen käsittelyä varten vaihdetut henkilötiedot välittää PayPal talousluottolaitoksille. Tämä lähetys on tarkoitettu henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkastamiseen.

PayPal luovuttaa tarvittaessa henkilötietoja tytäryhtiöille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai tilauksessa käsiteltävien tietojen kannalta.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn PayPalista. Peruuttamisella ei ole vaikutusta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimukseen perustuvan) maksunkäsittelyn mukaisesti.

Ehdot voi lukea: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Maksutapa: Tietosuojasäännökset Sofortüberweisungin käytöstä maksujen käsittelijänä

Tämä verkkosivu sisältää Sofortüberweisungin komponentteja. Sofortüberweisung on maksupalvelu, joka mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen käteismaksun Internetissä. Sofortüberweisung on tekninen toimenpide, jolla verkkomyyjä saa välittömästi maksuvahvistuksen. Näin elinkeinonharjoittaja voi toimittaa tavarat, palvelut tai lataukset asiakkaalle välittömästi tilauksen jälkeen.

Sofortüberweisungin operoiva yritys on SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Saksa.

Jos rekisteröity valitsee tilausprosessin aikana verkkokaupassamme maksuvaihtoehdoksi "välittömän siirron", rekisteröidyn tiedot välitetään Sofortüberweisungille. Valitsemalla tämän maksuvaihtoehdon rekisteröity suostuu maksun käsittelyyn tarvittavien henkilötietojen toimittamiseen.

Jos osto käsitellään suorasiirrolla, ostaja lähettää PIN-koodin ja TAN-koodin Sofort GmbH:lle. Sofortüberweisung suorittaa sitten siirron verkkokauppiaalle tilin tilan teknisen tarkastamisen ja lisätietojen hakemisen jälkeen tilin määrityksen tarkistamiseksi. Verkkokauppias saa sitten automaattisesti tiedon rahoitustapahtuman toteuttamisesta.

Sofortüberweisungin kanssa vaihdettavat henkilötiedot ovat etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut maksun käsittelyyn tarvittavat tiedot. Tietojen välittäminen on tarkoitettu maksujen käsittelyyn ja petosten torjuntaan. Rekisterinpitäjä siirtää välittömästi muut henkilötiedot, vaikka oikeutettu etu olisikin olemassa. Sofortüberweisung toimittaa Sofortüberweisungin ja rekisterinpitäjän välillä vaihtamat henkilötiedot talousluottolaitoksille. Tämä lähetys on tarkoitettu henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkastamiseen.

Sofortüberweisung toimittaa henkilötietoja sidosyrityksille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai tietoja voidaan käsitellä.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn Sofortüberweisungilta. Peruuttamisella ei ole vaikutusta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimukseen perustuvan) maksunkäsittelyn mukaisesti.

Voit lukea ehdot: https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

25. Käsittelyn oikeusperusta

Asetuksen 6 artiklan I kohdan mukaisesti tietosuoja-asetuksen oikeusperustana on yrityksemme käsittelytoimet, joissa saamme suostumuksen tiettyyn käsittelyyn. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tavaroiden luovutuksen edellyttämien käsittelytoimien tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamisen osalta, käsittelyn on perustuttava 6 artiklan I kohdan b alakohdan mukaisesti. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen ennen sopimuksen tekoa toteutettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi silloin, kun on kyse tuotteistamme tai palveluistamme. Jos yrityksemme on lakisääteisen velvoitteen alainen, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttämistä, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti. Harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos yrityksemme vierailija loukkaantuisi ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalaan tai muille kolmansille osapuolille. Sen olisi perustuttava tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan mukaisesti. Jalostustoimet voisivat lopulta perustua tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan mukaisesti. Tämä oikeusperusta perustuu käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja vapaudet eivät ole ensisijaisia. Meillä on oikeus tehdä tällainen käsittely erityisesti siksi, että eu:n lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Se katsoi tältä osin, että oikeutettu etu voitaisiin olettaa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (tietosuoja-asetuksen 47 perustelukappaleen 2 perustelukappale).

26. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen suorittamaan käsittelyyn oikeutetut edut

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan perusteella oikeutettu etumme harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin hyväksi perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I §:ään.

27. Kesto, johon henkilötietoja säilytetään

Henkilötietojen säilyttämisen kestoa koskeva peruste on vastaava laillinen säilytysaika. Määräajan päätyttyä asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti edellyttäen, että ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen vireille panemiseksi.

28. Henkilötietojen antamista koskevat oikeudelliset tai sopimusperusteiset vaatimukset; sopimuksen tekemisen välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötiedot; säännösten noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Ilmoitamme sinulle, että henkilötietojen antaminen on osittain lain (esim. verosäännösten) edellyttämää tai voi johtua myös sopimussäännöksistä (esim. sopimuskumppania koskevista tiedoista). Rekisteröidyn voi olla jollain tapaa tarpeen antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröidy on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Jos henkilötietoja ei toimitettaisi, sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitu tehdä. Ennen kuin rekisteröity toimittaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä johonkin työntekijöistämme. Työntekijämme selvittää tapauskohtaisesti, edellytetäänkö henkilötietojen antamista laissa tai sopimuksessa vai onko se tarpeen sopimuksen tekemiseksi, onko henkilötietojen antaminen velvollisuus antaa ja mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä olisi.

29. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.